Grupa „SMR” powstała w roku szkolnym 2017/2018 i została objęta patronatem przez Koło Wychowanków.

Celem działań grupy „SMR” jest stworzenie warunków dla ukształtowania w sobie przez uczniów XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie świadomości bycia członkiem Społeczności Rejackiej, który: zna swoją szkołę w aspekcie historycznym i kulturowym, jest dumny ze swojej małej ojczyzny, czuje się związany emocjonalnie ze Szkołą, dba o jej tradycje, przejawia szacunek w stosunku do miejsc pamięci i dziedzictwa kulturowego, jest tolerancyjny wobec innych ludzi, kultur i języka. W szerszym zakresie, istotą projektów jest rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odgrywa w niej kultura zarówno w wymiarze historycznym, jak i genetycznym. Przenoszenie treści kulturowych z pokolenia na pokolenie stanowi podstawę „odtwarzalności” kultury oraz jej zakorzenienia w przyszłości.

Szkolna grupa „SMR” to źródło wielokierunkowej aktywności uczniów zainteresowanych odkrywaniem, badaniem i upowszechnianiem historii i dziedzictwa Szkoły Mikołaja Reja we współpracy ze środowiskiem lokalnym: z Kołem Wychowanków XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz Parafią Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy w Warszawie. Uczniowie, w ramach działań inicjowanych przez grupę, mają możliwość podjęcia pracy badawczej i okazję do zaspakajania ambicji i aspiracji naukowych, dziennikarskich i literackich. Inspiracją do powstania grupy stało się spotkanie, które zainicjował absolwent szkoły Andrzej Dudziec hobbistycznie zajmujący się poszukiwaniem pamiątek związanych z historią Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Reja w Warszawie.

Opiekunami grupy są nauczycielki języka polskiego Katarzyna Sałkiewicz i Agnieszka Kraszewska (matura 02′).